Algemene Voorwaarden MooieKoppies Fotografie

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
• Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
• Fotograaf: MooieKoppies Fotografie, KvK 62020064, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
• Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en die tevens deze algemene voorwaarden aanvaardt.
• Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
• Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
• Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsgeldige betrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, evenals op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de fotograaf (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
De Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
De Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever eigen foto apparatuur tijdens de opdracht meeneemt dan wel fotografische opnamen maakt.
De Fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde Fotografische werken.
Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering als gevolg van storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers of eigen apparatuur.
Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Artikel 5. Gebruik foto’s

De foto’s op www.mooiekoppies.nl zijn alleen bestemd voor en blijven eigendom van de fotograaf. Opdrachtgevers krijgen middels een aan hen verstrekte inlogcode van de fotograaf inzage in de foto’s van hun opdracht waardoor opdrachtgever deze foto’s kan bekijken. Deze zijn bestemd voor eventuele nabestellingen en door de kleine resolutie niet te kopiëren.
De opdrachtgever geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media) in drukwerk (zoals flyers/kaartjes) of ander promotiemateriaal. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de opdrachtgever dit vooraf per e-mail kenbaar te maken.
De foto’s worden tot 2 jaar na de fotoshoot bewaard.

Artikel 6. Levering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden met fotografische werken en elke vorm van afgedrukte nabestellingen worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld
Digitale fotobestanden worden, indien overeengekomen, op DVD aan opdrachtgever geleverd.
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post. Indien de opdrachtgever een andere manier van verzenden wenst, zijn eventuele extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (digitale) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
De prijzen staan vermeld in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief 21% BTW en exclusief reiskosten.
Alle betalingen voor diensten die afgenomen worden bij MooieKoppies Fotografie geschieden vooraf per factuur, tenzij dit anders onderling is overeengekomen.

Artikel 9. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever eenmalig opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt voor zowel de fotograaf als de opdrachtgever schriftelijk.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt de fotograaf de totaalprijs in rekening.
Bij ontbinding van de overeenkomst door de fotograaf vanwege het niet tijdig betalen van de factuur, is de fotograaf na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag zoals genoemd in de factuur.
Indien de fotograaf bij niet tijdige betaling haar vordering tot incassering aan derden uit handen heeft gegeven, komen de incassokosten eveneens voor rekening van opdrachtgever.
Deze incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal
€ 75,00. Tevens zullen eventuele gerechtelijke kosten vergoed dienen te worden door de opdrachtgever.
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Annuleren voor een fotoshoot dient minimaal 48 uur voor de geplande afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is zal MooieKoppies Fotografie de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan twee maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Artikel 10. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Artikel 12. Auteursrecht

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf. De wederpartij heeft voor elke publicatie in welke vorm dan ook toestemming nodig van de fotograaf en is verplicht tot naamsvermelding zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De fotograaf kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
De fotograaf kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden of welk ongeval dan ook tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid va deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van deze site of het gebruik van (beeld) informatie die op deze site wordt verstrekt.
De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of elke andere vorm, kunnen onder vermelding van gegronde redenen dit schriftelijk kenbaar maken bij de fotograaf. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, van de website verwijderen.
Achteraf kan er geen beroep op MooieKoppies Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een CD/DVD.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Privacy & persoonsgegevens

MooieKoppies Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) openbaar maken of doorgegeven aan anderen.

Artikel 16. Gebruikmaking

Bij gebruikmaking van de diensten van MooieKoppies Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.